Klauzula informacyjna

Administrator

Administratorem Twoich danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Cadway-Automotive sp. z o. o. z/s w Jasionce, Jasionka 954E, 36-002 Jasionka, NIP:5170376942, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000638591, jako Pracodawca.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod wskazanymi danymi adresowymi spółki bądź pod adresem e-mail:

rodo@cadway-automotive.com

Cel i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Cadway-Automotive sp. z o. o. będzie przetwarzała Twoje dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. W tym celu w dokumentach aplikacyjnych niezbędne jest umieszczenie klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Cadway-Automotive sp. z o. o. z/s w Jasionce, Jasionka 954E, 36-002 Jasionka, NIP:5170376942, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000638591, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

(Gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Cadway-Automotive sp. z o. o. to Twoje dokumenty rekrutacyjne będą przechowywane przez maksymalny okres 9 miesięcy od daty ich przesłania. Po tym czasie zostaną zniszczone. Masz prawo zażądać wcześniejszego zniszczenia dokumentów. W tym celu skontaktuj się z nami pod adresem: rodo@cadway-automotive.com. Administrator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego usunięcia danych. Jeśli nie zamieścisz wskazanej klauzuli nie będziemy mieć możliwości przechowania Twojego CV przez wskazany okres).

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej danej osoby) konieczna będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

Podstawowym odbiorcą Twoich danych osobowych będzie Pracodawca, tj. Cadway-Automotive sp. z o. o. Przewidywanymi odbiorcami Twoich danych osobowych są: instytucje publiczne uprawnione do odbioru i przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Administratorem, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora (na bazie odrębnych umów powierzenia), a także pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych, tj. procesu rekrutacji.

Okres przechowywania danych

Twoje dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, tj. maksymalnie przez okres 6 miesięcy od momentu otrzymania dokumentów aplikacyjnych. Następnie zostaną zniszczone.
W przypadku wyrażonej przez Ciebie zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą przechowywane maksymalnie przez maksymalny okres 9 miesięcy od momentu otrzymania przez Administratora dokumentów aplikacyjnych. Administrator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego usunięcia danych. Jeśli nie zamieścisz wskazanej klauzuli nie będziemy mieć możliwości przechowania Twojego CV przez wskazany okres.

Prawa osób, których dane dotyczą

Masz prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. usunięcia danych osobowych;
  5. wniesienia skargi, w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa,
    adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl,
    strona www: www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Ciebie innych danych jest dobrowolne.

Cadway-Automotive © 2020  |  Ochrona danych osobowych  |  Polityka Cookies  |  Realizacja: AKU studio

Cadway-Automotive © 2020
Ochrona danych osobowych
Polityka Cookies
Realizacja: AKU studio