Klauzula RODO

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Cadway-Automotive sp. z o. o. z/s w Jasionce, Jasionka 954E, 36-002 Jasionka, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000638591, NIP: 5170376942.

Podstawą przetwarzania jest art. 6 lit. a), b), c), f) Rozporządzenia.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym lub/i umownym. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości zawarcia umowy, a także brak możliwości kontaktu.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, w uzasadnionych przypadkach usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia przysługuje także Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy rozporządzenia oraz ustawy. Dane Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia: 606-950-000, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są: instytucje publiczne uprawnione do odbioru i przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo ze spółką, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora (na bazie odrębnych umów powierzenia), a także pracownicy i współpracownicy spółki lub tych podmiotów – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.

Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, w tym przez okres trwania kontaktu stron, ewentualnego obowiązywania umowy, po jej rozwiązaniu lub po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres przedawnienia roszczeń, oraz jeśli dotyczy przez czas niezbędny wynikający z odrębnych przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji księgowej, rachunkowej, oraz przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.

Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar EOG czyli Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że umowa łącząca strony będzie zawierała odmienne postanowienia.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Pani/Pana uprawnienia.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z Administratorem pod wskazanym adresem siedziby spółki lub adresem e-mail: rodo@cadway-automotive.com

Cadway-Automotive © 2020  |  Ochrona danych osobowych  |  Polityka Cookies  |  Realizacja: AKU studio

Cadway-Automotive © 2020
Ochrona danych osobowych
Polityka Cookies
Realizacja: AKU studio