Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku!

W trosce o bezpieczne przetwarzanie Twoich danych osobowych, stworzyliśmy zbiór zasad, które Cię dotyczą w przypadku korzystania z  naszej strony internetowej.

Zapisy Polityki Prywatności uwzględniają przepisy RODO obowiązujące od 25 maja 2018 r.

Pojęcia:

Administrator – jest to Administrator Danych Osobowych, który jest podmiotem zarządzającym i przetwarzającym Twoje dane.

Rozporządzenie – RODO – unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, którego zapisy obowiązują nas od 25 maja 2018 r.

 

§ 1

Administratorem Twoich danych osobowych jest CADWAY-AUTOMOTIVE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000638591 z siedzibą w Jasionce nr 954E, 36-002 Jasionka.

§ 2

1. Strona internetowa jest przede wszystkim miejscem, gdzie możesz pozyskać informacje na temat spółki oraz aktualnych procesów rekrutacji prowadzonych przez spółkę.
2. Dane kontaktowe podane w formularzu rekrutacyjnym stanowią dane poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
3. Dane dotyczące każdej wizyty na naszej stronie internetowej są zbierane automatycznie. Dotyczy to m.in. takich danych jak: adres IP komputera, typ przeglądarki, itp.Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania serwisem. 4. Wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem strony internetowej przeznaczone są wyłącznie na użytek administratora.
5. Do celów rekrutacyjnych w zakres czynności przetwarzania danych osobowych wchodzi profilowanie danych wraz z zautomatyzowanym przetwarzaniem danych osobowych. Proces ten służy do oceny określonych czynników osobowych, poprzez analizę i prognozę w szczególności takich aspektów jak efekty pracy, sytuacja ekonomiczna, preferencje osobiste, zainteresowania, wiarygodność, zachowanie, lokalizacja oraz przemieszczenie się. Skutkami czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim jest ewentualne dobranie  oferty pracy do konkretnego kandydata w sytuacji gdy wyrazi on zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Zbieranie wskazanych informacji służy także do przesyłania korespondencji marketingowej. Sprzeciw w stosunku do czynności profilowania, jak również wszelkie inne uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora.
6. Strona internetowa administratora może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach internetowych.
7. Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą telefonu, poczty e-mail, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe. Wykorzystujemy je w celu udzielenia odpowiedzi.
8. Jeśli wyrazisz zgodę na przesyłanie newslettera zostaniesz poproszony o odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celu związanego z przesyłaniem informacji w postaci newslettera.
9. O osobną zgodę do przetwarzania danych osobowych zostaniesz także poproszony w odnośniku „Powiadom mnie o nowych ofertach pracy”. Zgoda ta ma na celu otrzymywanie ofert pracy, którymi dysponuje Cadway-Automotive sp. z o. o.

§ 3

1. Serwis internetowy zawiera formularz przeznaczony dla celów rekrutacyjnych.
2. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika i na bazie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
3. Jeżeli rekrutacja prowadzona jest na rzecz podmiotu trzeciego (innego pracodawcy), który w pierwszym etapie rekrutacji nie jest podmiotem jawnym, widocznym dla kandydata, Administrator przekaże dane osobowe kandydata temu podmiotowi, dopiero po ujawnieniu danych podmiotu trzeciego oraz po uzyskaniu zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych przez podmiot trzeci (innego pracodawcę).
4. Jeżeli podmiot trzeci (inny pracodawca) jest wskazany już w ogłoszeniu o pracę, kandydat zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora oraz podmiot trzeci.
5. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia aktualnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz do celów przyszłych rekrutacji. Kandydat zostanie poproszony o wyrażenie zgody do przetwarzania danych osobowych we wskazanych celach. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych w aktualnej rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 90 dni, dane zgromadzone do przyszłej rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 90 dni.
7. W procesach rekrutacyjnych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądanie ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Cadway-Automotive sp. z o. o. Ponadto osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
8. Kontakt w sprawie czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych kandydata odbywają się za pośrednictwem adresu e-mail: recruitment@cadway-automotive.com

§ 4

Celem przetwarzania danych osobowych są:

- świadczenie usług zgodnie z profilem firmy Administratora;

- zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług, której jesteś stroną, zgodnie z procedurami obowiązującymi w firmie Administratora;

- przesyłanie na podane przez użytkownika dane - materiałów promocyjnych, w tym nowych ofert pracy.

- umożliwienie kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego;

- wykonywanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym np. wystawiania faktur i dokumentów księgowych;

- marketing bezpośredni,

- weryfikacja wiarygodności płatniczej,

- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem zakładki „Kontakt” oraz w celach statystycznych i analitycznych Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań wynikająca z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a także dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest obrona Administratora przed roszczeniami osób trzecich.

To wszystko zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b), c), f) rozporządzenia

oraz

- w celu zgodnym z treścią udzielonych Administratorowi zgód (art. 6 ust 1 pkt a rozporządzenia), które będą mogły być zyskane w sposób wyraźny i dorozumiany;

§ 5

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, w uzasadnionych przypadkach usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ 6

Witryna korzysta z plików cookies (ciasteczek).

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

– dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, w tym do celów marketingowych, oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

§ 7

Przewidywanymi odbiorcami Twoich danych osobowych są: instytucje publiczne uprawnione do odbioru i przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo ze spółką, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora (na bazie odrębnych umów powierzenia), a także pracownicy i współpracownicy spółki lub tych podmiotów – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych, z uwzględnieniem podmiotów realizujące dostawę towarów.

Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie strony, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

§ 8

1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania, przez czas obowiązywania zgody lub do odwołania przez Państwa zgody.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych przez okres do 3 miesięcy od momentu osiągnięcia celów w związku z realizacją własnych celów analitycznych i statystycznych.

§ 9

Angażując się z pełne zabezpieczenie Twoich danych osobowych, a także szanując Twoją prywatność, stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

§ 10

Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych osobowych Cię dotyczących narusza przepisy rozporządzenia. Dane Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/; kancelaria@uodo.gov.pl; ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 11

Możesz się z nami skontaktować używając formularza kontaktowego do celów rekrutacji bądź korzystając z adresu e-mail: contact@cadway-automotive.com lub poprzez inne dane zawarte na stronie.